Service

ASBESTINVENTARIS


Het opstellen van een asbestinventaris is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. Daarnaast is het een must om te laten opstellen vooraleer werken te laten uitvoeren aan een gebouw. In de toekomst zal het wellicht ook verplicht zijn bij de verkoop van een woning (via de Woningpas). 


De asbestinventaris bevat per lokaal of installatie volgende gegevens:

> identificatie van de asbesthoudende toepassingen, met vermelding van hun exacte locatie en welke hoeveelheden er aanwezig zijn

> beoordeling van de toestand van de asbesthoudende materialen (hechtgebonden of losgebonden)

> bepaling van de werkzaamheden die een risico op blootstelling aan asbestvezels kunnen inhouden


Voor de opstelling van de asbestinventaris komen wij altijd ter plaatse en onderzoeken grondig alle mogelijke materialen. Indien nodig worden er stalen genomen voor verder onderzoek in een erkend laboratorium.

ASBESTBEHEERSPLAN


Als blijkt uit de asbestinventaris dat er asbest aanwezig is, moet er een beheersprogramma worden opgemaakt om de veiligheid te waarborgen. Het doel is om de blootstellingsniveaus aan vezels zo laag mogelijk te houden.


Bij de opstelling van een beheersplan maken we een risico-analyse.

Als het asbest gebonden is, in goede staat is en geen onmiddellijk risico vormt, hoeft het niet verwijderd te worden. Een jaarlijkse controle is wel verplicht om zeker te zijn dat de situatie niet veranderd is.

Het asbest kan eventueel behandeld worden door de vezels te omhullen, bvb. door te fixeren of in te kapselen. Het onderhoud of de herstelling van beschadigde materialen is een andere mogelijke oplossing.

Als de situatie te onrustwekkend is of als de materialen een groot risico hebben om beschadigd te worden, dan is een asbestverwijdering verplicht.


Wij maken graag voor u een gedetailleerd en eerlijk beheersplan op.

ASBESTVERWIJDERING

via de methode van eenvoudige handelingen


Als het risico op vrijkomen van asbest zo beperkt is dat de drempelwaarde van 0,01 vezel per cm³ niet overschreden wordt, kunnen we het asbest verwijderen via de zogenaamde "eenvoudige handelingen" d.m.v. een schone, voorzichtige demontage van de materialen.


Deze methode is enkel toegelaten in volgende gevallen:

1° hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en de verwijdering wijzigt de toestand niet;

2° hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn en de verwijdering wijzigt de toestand niet;

3° asbesthoudende dichtingen of pakkingen;

4° asbesthoudende koorden en geweven materialen;

5° asbesthoudende remvoeringen en analoge materialen;

6° asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, asbestcement in binnentoepassingen en waarbij er geen bevestigingssysteem aanwezig is zoals schroeven, nagels of lijm, voor zover het asbest gefixeerd is en het weggenomen en verpakt wordt zonder gereedschappen te gebruiken voor demontage;

7° asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.


Dergelijke werken mogen enkel uitgevoerd worden door personen die jaarlijks de opleiding gevolgd hebben. Contacteer ons voor een offerte.

ASBESTVERWIJDERING

via de couveusezakmethode

of via de hermetisch afgesloten ruimte


Bij het verwijderen van losgebonden of hechtgebonden maar beschadigde materialen is het risico heel groot. Dergelijke verwijeringswerken mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden.

U kan hiervoor dus bij Asbest-Stop terecht.


De couveusezakmethode mag enkel toegepast worden om asbesthoudende

materialen rond leidingen weg te halen, wanneer er voldaan aan de bepalingen van de codex. Kort gezegd bestaat deze techniek uit het lokaal omhullen van de asbestvezels door de thermisch geïsoleerde leidingen te omringen met een ondoordringbare zak. Binnen in de zak bevinden zich een paar handschoenen en een gereedschapszakje waarmee de asbestverwijdering uitgevoerd kan worden zonder dat de vezels in contact komen met de omgevingslucht.


Deze methode van de hermetisch afgesloten zone bestaat eruit om niet rechtstreeks de asbesthoudende materialen te omhullen, maar wel de plaatsen waar deze materialen voorkomen, en om binnen in deze van de buitenwereld afgesloten omtenting te werken. Zo wordt een  ‘ondoordringbare verpakking’ van de volledige werkzone tot stand gebracht.

Daarbij wordt de zone in onderdruk gebracht met een afzuigsysteem en wordt de lucht gefilterd met een absoluutfilter. Zo blijven de vezels binnen in de werkzone en kunnen ze niet ontsnappen naar buiten


Wij zijn door de FOD WASO erkend als asbestverwijderaar, zowel voor de couveusezakmethode als voor de hermetisch afgesloten zone.

Contacteer ons voor een offerte, ook voor kleine werken!

ASBESTSANERING


Als er door incidenten asbestvezels zijn vrijgekomen, moet er een grondig onderzoek uitgevoerd worden om op een adequate wijze de asbest te verwijderen. Deze opruiming van de asbestvezels noemen we in dit geval asbestsaneringswerken.


Onder asbestincidenten verstaan we alle onzorgvuldige handelingen met asbestmaterialen of het nalaten van de juiste handelingen met asbestmaterialen waardoor potentiële of actuele blootstellingsrisico's ontstaan voor mens en omgeving.


Een aantal voorbeelden van asbestincidenten: plaatsen van zonnepanelen of overzetdaken op asbestdaken / het ontmossen of reinigen van asbestdaken met hogedrukreiniger, door afborstelen, schuren, ... waardoor asbestdeeltjes via mos, spoelwater of stof op bron- en buurpercelen terechtkomen / het (machinaal) breken, slijpen, gooien, ongescheiden inzamelen en verspreiden van asbestafval op en rond het terrein / het vergraven, nivelleren van bodem of puin verontreinigd met asbesthoudend materiaal / het aanbrengen van partijen gebroken bouwpuin, gerecycleerde granulaten met asbesthoudend materiaal (bv. voor fundering, verharding, opvullen putten) / het aanbrengen van uitgegraven grond met asbesthoudend materiaal voor aan- of opvullen van een terrein / het achterlaten van verweerde, beschadigde golfplaten, rondslingerende stukken asbesthoudende dak of gevelbekleding, hergebruik van asbesthoudend plaatmateriaal als afdekking of afboording / het nalaten van de sanering van de gevolgschade of het onzorgvuldig handelen na de bluswerken op en rondom de brandsite / etc.


Als specialist in de asbestmaterie kunnen wij snel en adequaat optreden na dergelijke asbestincidenten. Contacteer ons onmiddellijk na vaststelling van het incident, zodat wij op korte termijn het gevaar kunnen wegnemen.

ASBEST-STOP BVBA

BTW BE 0687.690.606

Industrielaan 18, 8810 Lichtervelde

T 0472 13 60 38

info@asbest-stop.be

webdesign by 2live.be